فیلم Killing Sarai 2019

فیلم Killing Sarai 2019

داستان فیلم در آغوش یک قاتل یا Killing Sarai ( En Brazos De Un Asesino ) ویکتور (ویلیام لوی) یک راز عمیق دارد - او یک آدمکش خونسرد است. صریح و صریح و اغوا کننده ، ویکتور تربیت شد که فقط یک کار انجام می دهد ، کشتن برای پول. وقتی او به ...