فیلم Batman: The Movie 1966

فیلم Batman: The Movie 1966

Dynamic Duo با چهار ابرشرور روبرو است که قصد دارند با کمک یک اختراع مخفی که فوراً باعث بی آبی افراد می شود ، دنیا را برای باج نگه دارند.