فیلم The Lord of the Rings: The Return of the King 2003

فیلم The Lord of the Rings: The Return of the King 2003

گاندالف و آراگورن دنیای مردان را بر علیه ارتش سائرون رهبری می کنند تا با نزدیک شدن به یک کوه انگشت به کوه رستاخیز نگاه خود را از فروودو و سام جلب کنند.