سریال (1959–1964) The Twilight Zone

سریال (1959–1964) The Twilight Zone بروز‌ شده

داستان سریال در مورد مردم عادی می باشد که ناگهان در خود به قدرت فوق العاده و غیر طبیعی پی میبرند.داستان به طور معمول با یک پیچ و تاب و کنایه دار همراه است .